Program Study Tours to Poland – nowy konkurs dla studentów z Ukrainy i Mołdowy

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia ogłaszają nabór do programu Study Tours to Poland dla zmotywowanej, aktywnej młodzieży z Mołdawii i Ukrainy.

Program STP jest skierowany do studentek i studentów, którzy łączą studia z pozanaukową działalnością swoich uniwersytetów (na przykład działają w samorządzie studenckim) lub którzy są aktywni w organizacjach społecznych, ruchach młodzieżowych czy grupach wolontariackich itp.

Kandydat/-ka do udziału w STP musi jednocześnie spełniać wszystkie poniższe wymagania formalne:

– posiadać obywatelstwo Mołdawii lub Ukrainy
– mieszkać i studiować na uczelniach wyższych z siedzibą w krajach programu (Mołdawia i Ukraina) lub innych krajach, takich jak Bułgaria, Czechy, Estonia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja.
– być urodzonym/-ą pomiędzy 1 lipca 2001 r. a 30 czerwca 2005 r.
– posiadać ważny paszport międzynarodowy (termin ważności co najmniej do 31 marca 2024 r.).

Zgłoszenia kandydatek i kandydatów przyjmowane są do 10 lipca 2023 r. włącznie (do 23:59 czasu polskiego)

Każda z osób otrzyma informację o wynikach konkursu indywidualnie do dnia 11 sierpnia 2023 r. na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Wizyty studyjne zaplanowane są na okres październik-listopad 2023 r. (konkretne terminy zostaną podane indywidualnie zakwalifikowanym osobom).

Czas trwania wizyty to 10 dni.

PROGRAM STP GWARANTUJE:

– zakwaterowanie w hostelu/internacie (pokoje wieloosobowe, zakwaterowanie z innymi uczestnikami wizyt) w mieście, w którym zorganizowana jest wizyta programowa;
– trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);
– pomoc w uzyskaniu bezpłatnej wizy na okres uczestnictwa w STP (w przypadku osób, które jej potrzebują);
– częściowy zwrot kosztów podróży w ruchu międzynarodowym;
– koszty realizacji programu.

Organizatorzy ponoszą wszelkie koszty przygotowania i realizacji programu wizyty w Polsce.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty zakwaterowania i trzech posiłków dziennie dla uczestników na terenie Polski podczas wizyty STP.

Koszty podróży

Organizatorzy zapewniają częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca studiów uczestnika do miejsca realizacji programu STP oraz zwrotu kosztów przejazdu z miejsca realizacji programu z powrotem do miejsca studiowania uczestnika.

Należy pamiętać, że trasa, środek transportu i data wyjazdu muszą być uzgodnione z organizatorami przed wizytą i muszą zostać przez nich zatwierdzone. Koszty podróży, które nie zostały zatwierdzone przez organizatorów, nie będą zwracane.

Wiza i inne wydatki

Organizator wysyła każdemu uczestnikowi indywidualnie zaproszenie, na podstawie którego ma on prawo do otrzymania bezpłatnej wizy w polskich placówkach dyplomatycznych na okres uczestnictwa w STP (jeżeli przyjazd w oparciu o paszport biometryczny jest niemożliwy). Okres ważności wizy jest wyłączną decyzją Konsula RP w danym kraju, organizator nie ma możliwości i powodu do zmiany takiej decyzji.
Organizator nie zwraca dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem wizy, np. przejazdu do konsulatu.

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem uczestnictwa w wizycie STP jest posiadanie ubezpieczenia medycznego na cały pobyt w Polsce. Ubezpieczenie musi zapewniać środki na leczenie i pobyt w szpitalu. Koszty ubezpieczenia uczestnik pokrywa samodzielnie.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Zgłoszenie uczestnictwa w STP składa się z dwóch części. Pierwsza część to złożenie informacji o kandydatach, wykształceniu, aktywności oraz oczekiwaniach związanych z uczestnictwem w STP. Druga część to ankieta społeczna, która służy usprawnieniu procesu rekrutacji do udziału w programie oraz unowocześnieniu samego programu pod kątem przyszłych uczestników.

Aby przejść pełny cykl rejestracji, należy wypełnić obie części wniosku.

Formularze aplikacyjne:

język angielski

język ukraiński

W przypadku pytań związanych z procesem rekrutacji, prosimy o kontakt kordynatorką Programu Ewą Romanowską: ewa.romanowska@borussia.pl

Who is EWA ROMANOWSKA

You need update your bio: Edit your profile

BACK