belka logo bezspieczna roznorodnosc

Projekt „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” był realizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Wojewódzką Komendę Policji w Olsztynie i Telewizję Polską S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie w ramach programu Obywatele dla Demokracji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG) przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem projektu jest promowanie działań na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności narodowej, kulturowej i wyznaniowej oraz przeciwdziałania przejawom dyskryminacji na Warmii i Mazurach. Miał on także zwrócić uwagę mieszkańców regionu, a szczególnie środowisk zajmujących się edukacją, na potrzebę wspólnych działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego. 

„Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” to pierwszy tego rodzaju międzysektorowy program, który składał się z kilku komponentów:

  • działania na rzecz szkół w regionie prowadzone wspólnie z policją – szkoleniami warsztatowymi z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i antydyskryminacji objęliśmy ponad 550 nauczycieli i policjantów ze wszystkich 21 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Program 20-godzinnych warsztatów obejmował następujące zagadnienia: różnice kulturowe – wartość czy przeszkoda w budowaniu wspólnoty obywatelskiej? stereotypy i uprzedzenia oraz ich potencjalne skutki (ksenofobia, antysemityzm, rasizm, mowa nienawiści), dyskryminacja – przejawy i formy, przykłady zachowań dyskryminacyjnych i sposoby reagowania, tolerancja – co to znaczy? spotkania międzykulturowe – przygotowanie młodych ludzi do życia w wielokulturowej Europie. Podczas zajęć uczestnicy i prowadzący pracowali nad budowaniem zasad współpracy instytucji edukacyjnych z organami ścigania przestępstw wymierzonych w prawa i wolności innych ludzi oraz procedurami wspólnego postępowania w sytuacjach o znamionach dyskryminacyjnych. Przygotowywali także zarysy koncepcji działań projektowych adresowanych do uczniów.
  • wybrane szkoły uczestniczące w projekcie zrealizowały mini-projekty na rzecz lokalnego środowiska z udziałem uczniów. Każdy z projektów opierał się na współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, mediami lokalnymi, organizacjami mniejszości narodowych etc.
  • działania promocyjne i upowszechniające cele projektu – spoty promocyjne i cykl audycji powstających we współpracy i emitowane na antenie TVP 3 Olsztyn dotyczą zagadnień różnorodności kulturowej i integracji społeczności regionu oraz uwrażliwiają na przejawy dyskryminacji
  • opracowanie i wydanie podręcznika zawierającego materiały o podstawowych metodach pracy z młodzieżą na tematy związane z edukacją międzykulturową i zwalczaniem dyskryminacji.

Projekt odbywał się pod honorowym patronatem:

Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik-praw_WWW-620x350

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

wojewoda

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

543px-Warminsko-mazurskie_herb.svg

oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

483967_450239158349391_602619861_n

 

ZOBACZ FILMY KAMPANII SPOŁECZNEJ:

 

 

BACK