Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” – powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu 21 lat powstało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Fundacja „Borussia“ została założona wiosną 2006 r. przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu zainteresowań twórców i członków „Borussii” do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani.”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

kornelia przewodniczaca stowarzyszenia

Kornelia Kurowska – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1993 r. związana ze środowiskiem olsztyńskiej Borussii, koordynator projektów edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, od 1998 r. tworzyła program edukacji międzynarodowego wolontariatu w Borussii. Prowadzi treningi, szkolenia, seminaria z zakresu pracy projektowej, edukacji międzykulturowej, tworzy, opracowuje i konsultuje programy edukacji pozaformalnej. Od 2006 r. prezes Fundacji „Borussia”.

WIKTOR KNERCER STOWARZYSZENIE

Wiktor Knercer – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył Studia Podyplomowe Etnografii na UMK w Toruniu, Podyplomowe Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW w Warszawie, członek komitetu redakcyjnego Rocznika Mazurskiego, członek Zarządu Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział Warmińsko-Mazurski. Autor i współautor publikacji, artykułów i opracowań konserwatorskich z zakresu historii i problematyki ochrony założeń dworsko-parkowych i cmentarzy oraz przemian krajobrazu kulturowego na terenie Warmii i Mazur, współautor programu ochrony krajobrazu „Nowe życie pod starymi dachami”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Borussia”. Wykłada od 1997 r. na podyplomowym Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych na SGGW w Warszawie; współpracuje z Katedrą Architektury Krajobrazu i Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Praca w służbach konserwatorskich od 1979 r. Pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

EWA SKARBNIK

Ewa Romanowska – absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej i politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 2000 roku zaangażowana w rozwój współpracy transgranicznej poprzez inicjowanie i realizację programów służących przekazywaniu doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej (w szczególności działania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego, wzmocnienia samorządów i zwiększenia partycypacji społecznej obywateli z krajów byłego Związku Radzieckiego) oraz programów wsparcia organizacji pozarządowych i liderów lokalnych w Polsce i zagranicą. Od 2006 r. koordynatorka ogólnopolskiego programu wizyt studyjnych dla wybitnych  studentów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdowy Study Tours to Poland dla studentów. Autorka i współautorką publikacji na temat stosunków polsko-rosyjskich, współpracy transgranicznej, Obwodu Kaliningradzkiego FR, aktywizacji społeczności lokalnych. Tutorka w Programie Liderzy PAFW. W kadencji 2011–2013 członek rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Od 2006 r. członek zarządu Fundacji BORUSSIA.

WOJCIECHOWSKA GRYGO

Agata Wojciechowska-Grygo – urodzona w Ełku, architekt i ubranista (absolwentka Politechniki Białostockiej), ukończyła studia podyplomowe z konserwatorstwa i zabytkoznawstwa w Toruniu (UMK). Zajmuje się analizą i odtwarzaniem architektonicznej tkanki zabytkowej na obszarze byłych Prus Wschodnich, projektuje również współczesne założenia. Obecnie prowadzi badania architektoniczne przy olsztyńskiej Wysokiej Bramie. Członek Borussii oraz Stowarzyszenia Architektów RP w Olsztynie.

Adam Jankiewicz  – członek Zarządu Stowarzyszenia – dyrektor Zespołu Prezydialnego przy Trybunale Konstytucyjny w Warszawie, członek Borussii.

EWA POLKE STOW

Ewa Pohlke – Urodzona w Kętrzynie. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na UWM w Olsztynie. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą: Niemcy, Rosja, Szwajcaria, Litwa i wielu innych państwach. Organizatorka projektów artystycznych, warsztatów, wystaw i imprez kulturalnych. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu na rzecz Kultury Żydowskiej B`Jachad ( przewodnicząca) i Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa Borussia (członek Zarządu). Wieloletni pedagog, nauczyciel arteterapii i malarstwa. Obecnie bez stałej pracy, wykonuje wolny zawód. 2008 – Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna za upowszechnianie i ochronę Dziedzictwa Kultury. 2009 – Stypendystka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2010 – Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury.

LIZEWSKA CZLONEK ZARZADU STOW

Iwona  Liżewska – historyk sztuki, kierownik oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie.  Członek redakcji kwartalnika „Borussia” oraz „Rocznika Mazurskiego”.

BACK