Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
STATUT FUNDACJI – Borussia Olsztyn

STATUT

FUNDACJI „BORUSSIA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Borussia”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego, tworzących Zgromadzenie Fundatorów, aktem notarialnym w Olsztynie dnia 24.03.2006 r., repertorium A nr 648/06.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz.U. nr 46 z 1991 roku, poz. 203 ze zm./ oraz niniejszego statutu.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz Olsztyn.

 2. Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicą.

 3. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. Fundacja może także zakładać filie oraz przystępować do spółek.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Olsztyna.

§ 5

Fundację powołano na czas nieokreślony.

II. CELE FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są:

 • Poznawanie, upowszechnianie i kultywowanie wielokulturowej i wielonarodowej tradycji ziem położonych pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem oraz wschodnich obszarów basenu Morza Bałtyckiego;

 • Działanie na rzecz kulturowego, demokratycznego i ekologicznego rozwoju tych ziem;

 • Organizowanie i pogłębianie pokojowego dialogu pomiędzy narodami związanymi z tymi ziemiami;

 • Kształtowanie własnego ośrodka kulturotwórczego;

 • Wspieranie działań obywatelskich i kulturowo-edukacyjnych związanych z rozwojem demokracji w Polsce i uczestnictwem w tworzeniu pokojowej, jednoczącej się Europy;

 • Wspomaganie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki w regionie Warmii i Mazur.

§ 7

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez następujące działania:

 1. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

 2. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 3. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działalność edukacyjną w zakresie pozostałych form kształcenia

 4. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

 5. twórczość literacką, artystyczną oraz działalność kulturalną,

 6. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami i narodami,

 8. promocję i organizację wolontariatu,

 9. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego),

 10. działalność wydawniczą i czasopiśmienniczą,

 11. działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 12. działalność wspomagającą badania, w szczególności tworzenie, przetwarzanie, przekazywanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych,

 13. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,

 14. działalność związaną z turystyką, w tym krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

 15. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1.000 złotych, wymieniony w akcie jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 9

Dochodami Fundacji są:

 1. dotacje, darowizny i subwencje,

 2. spadki oraz zapisy testamentowe,

 3. wpływy ze zbiórek, loterii i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie zezwoleń,

 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

 5. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

 6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 10

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

 2. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 11

Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej Fundatorów, członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania go na rzecz Fundatorów, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania go na rzecz Fundatorów, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby bliskie.

IV. WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 12

Władzami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów

 2. Rada Fundacji

 3. Zarząd

§ 13

 1. Zgromadzenie Fundatorów wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności przewidziane niniejszym statutem. Uchwały zgromadzenia fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów.

 2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów wymienionych w § 1 i osób powołanych uchwałą Fundatorów.

 3. Zgromadzenie Fundatorów może powołać uchwałą do swojego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

 1. dokonały znaczącego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji oraz zadeklarują zamiar dalszego wspierania idei (celów) Fundacji

 2. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

 1. Zgromadzenie Fundatorów liczące więcej niż 3 członków wybiera spośród siebie Przewodniczącego

§ 14

 1. Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu, zwykłą większością głosów, powołuje i odwołuje Radę Fundacji w składzie przez siebie określonym, wskazując osobę Przewodniczącego Rady Fundacji.

 2. Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu, zwykłą większością głosów, powołuje i odwołuje Zarząd z Prezesem Zarządu na czele i członkami, określa zasady wynagradzania Zarządu. Zakres uprawnień członków Zarządu oraz Prezesa określa Statut Fundacji.

 3. Kadencja członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji wynosi 4 lata. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, co oznacza, że mandat członka każdego z tych organów powołanego przed upływem danej kadencji wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych organów. Przed upływem kadencji członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji mogą być odwołani.

 4. Na zaproszenie Zgromadzenia Fundatorów w posiedzeniach Zgromadzenia może brać udział jako obserwator Przewodniczący Fundacji, Prezes Zarządu i inne zaproszone osoby.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym, niezależnym od innych organów Fundacji, organem sprawującym stały nadzór i kontrolę merytoryczno-programową nad działalnością Fundacji oraz opiniującym sprawozdania programowe Zarządu dla Zgromadzenia Fundatorów.

 2. Rada Fundacji składa się z od 5 do 11 członków. Ich ilość określa każdorazowo, na czas danej kadencji, Zgromadzenie Fundatorów.

 3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady Fundacji nie mogą być również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 16

 1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jej członków, nie rzadziej niż raz do roku.

 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, a do jego kompetencji należy w szczególności:

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  2. planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z działalnością statutową,

  3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników Fundacji,

  4. składanie Radzie Fundacji sprawozdań przewidzianych ustawami oraz corocznego sprawozdania programowego i finansowego o działalności Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 4 do 8 osób, ich liczbę określa każdorazowo na czas danej kadencji Zgromadzenie Fundatorów.

 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 18

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji upoważnieni są Prezes i jeden członek Zarządu Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

V. UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU

§ 19

Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.

§ 20

Zmiany statutu następują uchwałą Zgromadzenia Fundatorów podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 21

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

§ 22

 1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje w drodze uchwały decyzję w sprawie likwidacji Fundacji.

 2. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub organizację o zbliżonych celach działania.

 3. Do uchwały Zgromadzenia Fundatorów o likwidacji Fundacji ma zastosowanie § 20.

Robert Traba Kazimierz Brakoniecki

BACK