STATUT STOWARZYSZENIA

WSPÓLNOTA KULTUROWA „BORUSSIA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wspólnota Kulturowa „Borussia” zwana w dalszych postanowieniach Wspólnotą, jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych zamierzających w różnych formach prowadzić działalność kulturalną.

Idea Wspólnoty odwołuje się do zapomnianej obecnie wielokulturowej i wielonarodowościowej tradycji ziem położonych między dolną Wisłą a Niemnem. Ich przeszłość i teraźniejszość połączyła ze sobą losy przedstawicieli wielu narodów, głównie: niemieckiego, polskiego, litewskiego i rosyjskiego. Pragniemy kontynuować dialog między tymi narodami w celu pogłębiania zrozumienia i przezwyciężania historycznych różnic oraz nieufności. Wspólnota chce tworzyć płaszczyznę porozumienia dla wszystkich, którym bliska jest wizja zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, opartej na wzajemnej tolerancji i poszanowania własnej tożsamości.

§ 2

Terenem działania Wspólnoty jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Wspólnoty jest Olsztyn.

§ 3

Wspólnota jest stowarzyszeniem z osobowością prawną z racji wpisu do właściwego rejestru, stosownie do obowiązującego prawa.

Wspólnota może przynależeć do organizacji międzynarodowych na zasadach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

CELE WSPÓLNOTY I ICH REALIZACJA

§ 4

Celami Wspólnoty są:

 1. kontynuowanie, poznawanie i kultywowanie wielowiekowej tradycji ziem położonych pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem;

 2. działanie na rzecz kulturowej i ekologicznej odbudowy tych ziem;

 3. organizowanie i pogłębianie dialogu pomiędzy narodami związanymi z tymi ziemiami;

 4. kształtowanie własnego ośrodka myśli twórczej.

§ 5

Wspólnota urzeczywistnia swoje cele poprzez prowadzoną na rzecz swoich członków oraz ogółu społeczności:

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;

 2. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

 3. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 4. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działalność edukacyjną w zakresie pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

 5. działalność związaną z turystyką, w tym krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

 6. kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i tradycji;

 7. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;

 9. promocję i organizację wolontariatu;

 10. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego);

 11. działalność wydawniczą;

 12. działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 13. działalność wspomagającą badania, w szczególności tworzenie, przetwarzanie, przekazywanie i upowszechnianie informacji naukowej i naukowo-technicznej, oraz upowszechnianie i popularyzację osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych.

§ 6

Wspólnota prowadzi działalność statutową nieodpłatnie – bez pobierania wynagrodzenia, bądź odpłatnie – za wynagrodzeniem wynikającym z kalkulacji kosztów bezpośrednich danego rodzaju działalności.

Wspólnota może również prowadzić, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY

§ 7

Członkami Wspólnoty mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy.

Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi Wspólnoty.

§ 8

Nabycie członkostwa następuje wskutek uchwały Zarządu Głównego, po złożeniu przez zainteresowanych deklaracji pisemnej o przystąpieniu do Wspólnoty i posiadaniu pisemnego poparcia co najmniej dwóch członków Wspólnoty (członkowie wprowadzający).

Członkostwo ulega zawieszeniu na okres utraty praw obywatelskich, bądź ubezwłasnowolnienia.

Członkostwo wygasa wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;

 2. skreślenia z listy członków prawomocną uchwałą Zarządu Głównego lub uchwałą Walnego Zebrania wydaną wskutek odwołania od uchwały Zarządu – z powodu nieopłacenia składek za okres jednego roku, po uprzednim pisemnym wezwaniu do opłacenia składek;

 3. wykluczenia ze Wspólnoty prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub uchwałą Walnego Zebrania wydaną wskutek odwołania od orzeczenia Sądu.

§ 9

Członek Wspólnoty ma prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Wspólnoty przy działaniach zgodnych z jej celami, przysługuje mu prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz czynne i bierne prawo wyborcze do władz Wspólnoty.

Obowiązkami członka są:

 1. postępowanie zgodnie ze statutem i uchwałami władz Wspólnoty;

 2. branie czynnego udziału w pracach Wspólnoty;

 3. regularne opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń statutowych oraz wynikających z uchwał władz Wspólnoty.

§ 10

Członkiem wspierającym Wspólnoty może być osoba, która zadeklarowała na rzecz Wspólnoty pomoc finansową lub rzeczową.

Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze do władz Wspólnoty.

§ 11

Cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz inna osoba na jej wniosek, może być członkiem korespondentem Wspólnoty.

Członek korespondent nie ma obowiązku opłacania składek ani spełniania innych świadczeń na rzecz Wspólnoty. Przysługuje mu jedynie prawo zgłaszania wniosków i opinii w sprawach działalności Wspólnoty.

§ 12

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek członków bądź Zarządu Głównego.

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Członkostwo honorowe wygasa wskutek:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie wobec Zarządu Głównego;

 2. pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania;

 3. śmierci członka.

WŁADZE WSPÓLNOTY

§ 13

Władzami Wspólnoty są:

 1. Walne Zebranie Członków;

 2. Zarząd Główny;

 3. Komisja Rewizyjna;

 4. Sąd Koleżeński.

§ 14

Władzą najwyższą Wspólnoty jest Walne Zebranie Członków.

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. określenie bieżącego programu działalności Wspólnoty;

 2. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Wspólnoty;

 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego;

 4. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

 5. powoływanie i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego;

 6. zmiana statutu;

 7. decyzja o rozwiązaniu Wspólnoty;

 8. ustalenie wysokości składki;

§ 15

Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Główny co rok, najpóźniej do końca czerwca. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania powinno być:

 1. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Wspólnoty;

 2. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Główny:

 1. z inicjatywy własnej;

 2. na żądanie przynajmniej 1/3 ogółu członków;

 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

 4. na żądanie Sądu Koleżeńskiego.

§ 16

Powiadomienie członków o zwołaniu Walnego Zebrania powinno nastąpić przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 17

Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność połowy członków Wspólnoty uprawnionych do głosowania.

Zarząd ma prawo do zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie, pod warunkiem zastrzeżenia takiej możliwości w powiadomieniu o zwołaniu Wlanego Zebrania i dokładnym określeniu tego terminu. Walne Zebranie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów oddanych.

§ 18

Zarząd Główny jest organem zarządzającym Wspólnotą i reprezentującym ją wobec osób trzecich.

Oświadczenia w imieniu Wspólnoty, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, składają przewodniczący i skarbnik lub wyznaczeni przez nich dwaj inni członkowie Zarządu.

§ 19

Zarząd Główny składa się z 5 – 7 osób konstytuujących się we własnym gronie (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie).

W razie zmniejszenia się składu w trakcie trwania kadencji Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków, z tym, że ich liczba nie może przekraczać 1/3 jego składu.

§ 20

Kadencja członka zarządu trwa dwa lata, z tym że mandat wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe z działalności Wspólnoty za ostatni rok sprawowania funkcji w zarządzie.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Wspólnoty;

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

 3. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących majątku Wspólnoty;

 4. reprezentowanie Wspólnoty wobec osób trzecich, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych;

 5. sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Wspólnoty;

 6. zwoływanie Walnego Zebrania;

 7. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania;

 8. przyjmowanie członków oraz wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o udzielenie członkom przewidzianych statutem sankcji;

 9. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Wspólnoty.

§ 22

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez przewodniczącego (ewentualnie jego zastępcę), bądź na wniosek członka Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 23

Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów oddanych, przy obecności przynajmniej połowy jego członków. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.

Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie skreślenia z listy członków Wspólnoty przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od doręczenia treści uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania jest wiążąca, do czasu wydania której uchwała zarządu nie ma mocy.

§ 24

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej działalności Wspólnoty, podlegającym wyłącznie Walnemu Zebraniu.

Do jej uprawnień i obowiązków należy badanie całokształtu działalności Wspólnoty i przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego.

§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i zastępcy, wybranych przez Walne Zebranie.

Nie mogą być członkami Komisji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 26

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów oddanych, przy obecności przynajmniej 2/3 jej składu.

§ 27

Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych przez Walne Zebranie.

§ 28

Sąd Koleżeński rozpatruje spory pomiędzy członkami Wspólnoty wynikłe w związku z działalnością we Wspólnocie.

W razie naruszenia przez członka Wspólnoty postanowień statutu Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

 1. upomnienie;

 2. nagana;

 3. zawieszenie w prawach członka na okres od roku do dwóch lat;

 4. wykluczenie ze wspólnoty.

§ 29

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje je na swoim najbliższym posiedzeniu.

§ 30

Decyzje Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów oddanych, przy obecności przynajmniej 2/3 jego składu. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA WSPÓLNOTY

§ 31

Wewnętrzny podział organizacyjny Wspólnoty określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny i zatwierdzony przez Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu.

§ 32

W razie potrzeb Wspólnota ma prawo tworzenia oddziałów i kół terenowych. Powołuje je Zarząd Główny, przy zatwierdzeniu i określeniu zakresu działalności przez Walne Zebranie.

MAJĄTEK WSPÓLNOTY

§ 33

Majątek Wspólnoty obejmuje prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, w szczególności własność ruchomości, nieruchomości oraz zgromadzone fundusze.

Fundusze Wspólnoty stanowią:

 1. środki ze składek członkowskich;

 2. środki publiczne otrzymane od organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego – na zasadach określonych we właściwych przepisach;

 3. środki otrzymane ze zbiórek publicznych – na zasadach określonych we właściwych przepisach;

 4. dochody z odpłatnej działalności własnej;

 5. dochody z działalności gospodarczej;

 6. otrzymane darowizny, spadki i zapisy.

§ 34

Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego przez Wspólnotę dokonuje Zarząd Główny, zgodnie z regułami reprezentacji.

§ 35

Cały dochód z majątku Wspólnoty przeznaczony jest na realizację celów statutowych Wspólnoty.

§ 36

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Wspólnoty zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywanie majątku Wspólnoty na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywanie majątku Wspólnoty na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Wspólnoty, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz od ich osób bliskich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania.

§ 38

Rozwiązanie Wspólnoty może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Wspólnoty uprawnionych do głosowania.

Ostatnie Walne Zebranie podejmuje decyzję co do przeznaczenia majątku Wspólnoty.

BACK