Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” – powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu 30 lat powstało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Fundacja „Borussia“ została założona wiosną 2006 r. przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu zainteresowań twórców i członków „Borussii” do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani.”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Kornelia Kurowska –  Przewodnicząca Zarządu
absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1993 r. związana ze środowiskiem olsztyńskiej Borussii, koordynator projektów edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, od 1998 r. tworzyła program edukacji międzynarodowego wolontariatu w Borussii. Prowadzi treningi, szkolenia, seminaria z zakresu pracy projektowej, edukacji międzykulturowej, tworzy, opracowuje i konsultuje programy edukacji pozaformalnej. Od 2006 r. prezes Fundacji „Borussia”.

Ewa Romanowska –  Skarbniczka
absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej i politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 2000 roku zaangażowana w rozwój współpracy transgranicznej poprzez inicjowanie i realizację programów służących przekazywaniu doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej (w szczególności działania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego, wzmocnienia samorządów i zwiększenia partycypacji społecznej obywateli z krajów byłego Związku Radzieckiego) oraz programów wsparcia organizacji pozarządowych i liderów lokalnych w Polsce i zagranicą. Od 2006 r. koordynatorka ogólnopolskiego programu wizyt studyjnych dla wybitnych  studentów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdowy Study Tours to Poland dla studentów. Autorka i współautorką publikacji na temat stosunków polsko-rosyjskich, współpracy transgranicznej, Obwodu Kaliningradzkiego FR, aktywizacji społeczności lokalnych. Tutorka w Programie Liderzy PAFW. W kadencji 2011–2013 członek rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Od 2006 r. członek zarządu Fundacji BORUSSIA.

Dominika Złakowska Cieślaksekretarz Zarządu Stowarzyszenia
studiowała prawo i socjologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją miłość do szeroko pojętej kultury oraz zdolności organizacyjne połączyła realizując się jako menadżerka kultury. W latach 2014-2018 koordynatorka programu kulturalnego w Fundacji BORUSSIA,  zaangażowana w tworzenie oferty programowej Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Na swoim koncie ma realizację licznych projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Na co dzień mieszka w podolsztyńskiej wsi Ruś, aktywnie włączając się w życie lokalnej społeczności jako członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Rusi Nad Łyną

Agata Wojciechowska-Grygo Członkini Zarządu Stowarzyszenia
urodzona w Ełku, architekt i ubranista (absolwentka Politechniki Białostockiej), ukończyła studia podyplomowe z konserwatorstwa i zabytkoznawstwa w Toruniu (UMK). Zajmuje się analizą i odtwarzaniem architektonicznej tkanki zabytkowej na obszarze byłych Prus Wschodnich, projektuje również współczesne założenia. Obecnie prowadzi badania architektoniczne przy olsztyńskiej Wysokiej Bramie. Członek Borussii oraz Stowarzyszenia Architektów RP w Olsztynie.

Magdalena Lewkowicz (z domu Hoffleit)  Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia
rodowita Mrągowianka. Kieruje się rozumem, sercem i wiarą. Nigdy niczego nie obiecuje, najpierw robi. Nauczycielka historii, edukator, społeczniczka. Ambasador Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Członek Stowarzyszenia Freunde Masurens. Wicestarosta powiatu mrągowskiego od  lipca 2016 r. do lipca 2018 . Obecnie Radna Miasta Mrągowo. Inicjatorka wielu akcji obywatelskich, projektów edukacyjnych dla zachowania pamięci oraz przeciwko wykluczeniu, organizatorka warsztatów dla uczniów w szkole oraz środowisku lokalnym. Tematyka bliska jej sercu to otwarta edukacja, ochrona praw człowieka, ochrona praw zwierząt, wielokulturowość oraz historia współczesna. Jest założycielką i działaczką Stowarzyszenia Kociarze Mrągowo, które zajmuje się porzuconymi i wolno żyjącymi zwierzętami. W swoich działaniach próbuje integrować środowisko lokalne starszych i młodszych pokoleń. Malarka – amatorka. Dwukrotnie otrzymała prestiżowe wyróżnienie w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” ustanowione przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce i amerykańską Fundację „Life in a Jar”. Uhonorowana Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego przez Marszałka Województwa. W 2018 roku znalazła się w 10- tce kobiet sukcesu Warmii i Mazur. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Nagroda POLIN”.

Ewa Pohlke Członkini Zarządu Stowarzyszenia

BACK