Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA KULTUROWA „BORUSSIA” – Borussia Olsztyn

STOWARZYSZENIE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” jest Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”) (dalej WK „Borussia”) z siedzibą w Olsztynie (10-133), ul. Zyndrama z Maszkowic 2.
 2. Podstawy prawne przetwarzania:
 3. a) w przypadku zawarcia umowy wynikającej z zadań realizowanych przez Stowarzyszenie WK „Borussia” oraz na wykonanie usług lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:

– w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

– ich podanie jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

 1. b) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw w WK „Borussia” dane osobowe przetwarzane są:

– wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Stowarzyszenie WK „Borussia”) – na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne,

– w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji umowy i usługi udostępnianej przez WK „Borussia”. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 2 celów:
 2. a) przez okres wymagany przepisami prawa,
 3. b) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 4. c) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Ponadto jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych na terenie siedziby WK „Borussia”przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Stowarzyszenie WK „Borussia” oraz ochrony mienia.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe                               z prowadzonego monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

INFORMACJA

dla uczestników wydarzeń i projektów organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnotę Kulturową BORUSSIA w Olsztynie.

Dotyczy zdjęć, na których osoby fotografowane stanowią jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej.

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Wiąże się  z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie. Wejście na spotkanie lub uroczystość jest dobrowolne, a wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu może pojawić się w fotorelacji lub zapisie filmowym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 10- 133 Olsztyn, ul. Zyndrama z Maszkowic 2.
 2. Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie
 3. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA BORUSSIA

INFORMACJA

dla uczestników wydarzeń i projektów organizowanych przez Fundację BORUSSIA w Olsztynie.

Zdjęcia na których osoby fotografowane stanowią jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej.

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Fundację BORUSSIA w Olsztynie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację BORUSSIA w Olsztynie. Wejście na spotkanie lub uroczystość jest dobrowolne, a wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu może pojawić się w fotorelacji lub zapisie filmowym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundację BORUSSIA w Olsztynie, 10- 133 Olsztyn, ul. Zyndrama z Maszkowic 2.
 2. Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację BORUSSIAw Olsztynie
 3. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

BACK