Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
FUNDACJA BORUSSIA – Borussia Olsztyn

Fundacja „Borussia“ – została założona wiosną 2006 r. przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu zainteresowań twórców i członków „Borussii” do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani.”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.

FUNDATORZY:

 brakoniecki po poprawkach

Kazimierz Brakoniecki –  poeta, pisarz, tłumacz literatury francuskiej Bretanii, animator kultury, kurator wystaw sztuki polskiej XX wieku. Współzałożyciel i jeden z liderów olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”(1990) oraz Fundacji „Borussia” (2006), współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” w latach 1991-1997 (Nagroda paryskiej ,,Kultury” za 1996 r.), ponownie współredaktor nacz. od 2014. Od 1995 r. dyrektor samorządowego Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie. Autor ponad 30 książek, w tym głównie tomów wierszy, esejów, autobiograficznej prozy oraz dodatkowo antologii literackich, tłumaczeń, wystaw sztuki polskiej XX wieku z katalogami. Laureat licznych nagród za twórczość literacką i kulturalną. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz polskiego Pen Clubu.

 traba po korekcie

Prof. Robert Traba – historyk, politolog, kulturoznawca; absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; założyciel olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”; redaktor kwartalnika „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”; członek redakcji kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo”; pracę naukową zaczynał w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie; w latach 1995–2003 pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, następnie profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN; od 2006 r. dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i profesor honorowy na Freie Universität w Berlinie; współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej; członek wielu polskich i międzynarodowych gremiów naukowych, m.in. Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; laureat m.in. nagrody ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec za dorobek w dziedzinie porozumienia między obu krajami (2004) oraz Nagrody im. J. Giedroycia za książkę „Wschodniopruskość. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec” (2007).

ZARZĄD FUNDACJI:

kornelia kurowska szkic

Kornelia Kurowska – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1993 r. związana ze środowiskiem olsztyńskiej Borussii, koordynator projektów edukacyjnych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i europejskim, od 1998 r. tworzyła program edukacji międzynarodowego wolontariatu w Borussii. Prowadzi treningi, szkolenia, seminaria z zakresu pracy projektowej, edukacji międzykulturowej, tworzy, opracowuje i konsultuje programy edukacji pozaformalnej. Od 2006 r. prezes Fundacji „Borussia”.

alina kuzborska 2

Dr Alina Kuzborska –

ewa romanowska poprawiona

Ewa Romanowska – absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej i politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 2000 roku zaangażowana w rozwój współpracy transgranicznej poprzez inicjowanie i realizację programów służących przekazywaniu doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej (w szczególności działania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego, wzmocnienia samorządów i zwiększenia partycypacji społecznej obywateli z krajów byłego Związku Radzieckiego) oraz programów wsparcia organizacji pozarządowych i liderów lokalnych w Polsce i zagranicą. Od 2006 r. koordynatorka ogólnopolskiego programu wizyt studyjnych dla wybitnych  studentów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdowy Study Tours to Poland dla studentów. Autorka i współautorką publikacji na temat stosunków polsko-rosyjskich, współpracy transgranicznej, Obwodu Kaliningradzkiego FR, aktywizacji społeczności lokalnych. Tutorka w Programie Liderzy PAFW. W kadencji 2011–2013 członek rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Od 2006 r. członek zarządu Fundacji BORUSSIA. Od 2008 r. skarbnik stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”. 

Adelajda Turbaczewska

RADA FUNDACJI:

Alicja Kulik – Przewodnicząca Rady Fundacji

Łukasz Galusek

Michał Młotek 

 

piotr mitzner

Prof. Piotr Mitzner  – poeta, historyk literatury, edytor. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Pracował w działach literackich teatrów. W latach 1981-1989 należał do kierownictwa niezależnego wydawnictwa „Krąg”, a od 1983 do 1997 był członkiem redakcji czasopisma „Karta”. Koordynował współpracę polskich środowisk ze Stowarzyszeniem „Memoriał”. 1993-1999 dyrektor ośrodka kultury „Koło Podkowy”. Od 1999 do dziś pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, od 2000 –  jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Wydał dziewięć tomów poetyckich, szkice biograficzne (Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Esej o małżeństwieGabinet cieni), cztery książki o teatrze i dwie historycznoliterackie. Zajmuje się literaturą polską XX wieku, biografistyką oraz polsko-rosyjskimi związkami literackimi.

jacek poniedzialek ok

Dr Jacek Poniedziałek –  doktor nauk humanistycznych, socjolog, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie gdzie kieruje Pracownią Studiów Regionalnych. Autor monografii naukowych: Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej, Perspektywy rozwoju: warmińsko-mazurskie, Wokół regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej – redaktor naukowy . Naukowo zajmuje się socjologią regionu – tożsamością regionalną, teorią regionu, kwestią regionalizmu oraz społeczno-kulturowymi wymiarami rozwoju regionalnego; oraz socjologią narodu – teoriami etnogenezy oraz procesami unarodowienia chłopów polskich.

 

BACK