Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
sierpień 2015 – Borussia Olsztyn

2nd Baltic Sea Youth Dialogue

 

From 2 to 9 September 2015, the Polish city of Olsztyn will welcome fifty young Europeans from 19 countries for the Second Baltic Sea Youth Dialogue. “Homeland reconsidered – new loyalties and redefined identities in Europe” is the topic of the youth dialogue, in which the Körber Foundation and the Council of the Baltic Sea States (CBSS) continue the cooperation they successfully started with the First Baltic Sea Youth Dialogue in Estonia and Russia in 2014. The 2015 programme in Olsztyn run in partnership with the Warmian-Masurian Voivoidship and is implemented by the Borussia Foundation in Olsztyn. The aim of the Baltic Sea Youth Dialogue is to gather young Europeans in border areas of the Baltic Sea region, to create a sense of shared belonging and identity based on a critical approach towards the local and regional past.

[more]

 

2nd Baltic Sea Youth Dialogue – Olsztyn 2015

W dniach 2–9 września 2015 r. Fundacja Borussia wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościć będą w Olsztynie uczestników międzynarodowego projektu młodzieżowego „2nd Baltic Sea Youth Dialogue”. Projekt zainicjowany został w 2014 r. przez Fundację Körbera z Niemiec i Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. w Estonii i w Rosji.

W projekcie 2nd Baltic Sea Youth Dialogue weźmie udział aż 50 młodych Europejczyków w wieku 16-19 lat pochodzących z krajów będących członkami Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz krajów posiadających status obserwatora w Radzie. Młodzież z Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji (m.in. z Kaliningradu), Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii spotka się na tygodniowych warsztatach w naszym mieście, aby podczas wykładów, dyskusji spotkań i wizyt studyjnych poznać historię II Wojny Światowej i jej następstwa dla regionu Warmii i Mazur, a także by podjąć próbę zuniwersalizowania tego doświadczenia w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia.

Program 2nd Baltic Sea Youth Dialogue w sposób szczególny koncentrować się będzie na zagadnieniach tożsamości regionalnej i wpływie, jaki wojna i okres powojenny miały na kształtowanie się poczucia identyfikacji z miastem i regionem obecnych mieszkańców Warmii i Mazur. Młodzi ludzie wspólnie poszukiwać będą odpowiedzi na pytania: Jakie strategie przyjęli dawni i nowi mieszkańcy Olsztyna w odpowiedzi na przesiedlenia? Jak wpłynęło to na ich narodową, regionalną i osobistą tożsamość? Jakie wyzwania pojawiły się w procesie integracji osób o różnym pochodzeniu i tradycjach? Zaplanowane w ramach projektu wykłady, rozmowy ze świadkami historii, a także praca w wielonarodowej grupie rówieśników pozwolą młodym ludziom lepiej zrozumieć współczesną Europę, a także poznać Warmię i Mazury jako jeden z subregionów Morza Bałtyckiego.Swoje podejście do poruszanych w ramach projektu zagadnień uczestnicy spróbują wyrazić za pomocą artystycznych środków wyrazu. Używając fotografii, filmu i rozmów z mieszkańcami stworzą wspólną prezentację zatytułowaną „REGIONAL EYE” – jej premiera odbędzie się 8 września 2015 r. w Olsztynie

Projekt realizowany jest przez Fundację Borussia z inicjatywy Fundacji Körbera i Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Partnerem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wsparcie finansowe: Fundacja Körbera, Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji o projekcie.

 

 

III Forum Otwartego Regionalizmu – podsumowanie

W dniach od 17 do 19 lipca 2015 r. w Olsztynie i w podolsztyńskich Węgajtach odbyło się III Forum Otwartego Regionalizmu. Tegorocznemu cyklu spotkań towarzyszył temat: „1944/1945 – 1989/1990. Zmiany historyczne, społeczne, egzystencjalne”. Tym razem chcieliśmy skonfrontować się z dwiema przełomowymi sytuacjami, z rokiem 1945 i 1989, by do ogólnokrajowych rozważań dołączyć perspektywę regionów. Podczas trzech dni wykładów, dyskusji, w których uczestniczyli wybitni naukowcy, twórcy, animatorzy i menadżerowie kultury oraz samorządowcy zastanawialiśmy się nad kształtem identyfikacji społeczeństwa polskiego zamieszkującego ziemie północne i zachodnie; aktywnością i kreatywnością nowych mieszkańców w powojennej rzeczywistości oraz poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: jak dziś otwarte regionalizmy łączą dziedzictwo miejsca z żywą, rodzinną pamięcią miejsc opuszczonych?
Inauguracja III Forum Otwartego Regionalizmu odbyła się 17 lipca w Salach Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W problematykę III FOR uczestników wprowadził prof. Robert Traba wykładem pt. „Po zwycięstwie”, czyli o potrzebie nowego zapisywania przeszłości w teraźniejszości. W tym dniu miał miejsce specjalny pokaz filmu Nikt nie woła w reżyserii Kazimierza Kutza, z którym po projekcji rozmowę przeprowadziła Ewa Mazgal. Podczas dyskusji reżyser omówił wpływ identyfikacji z regionem na twórczość.
Drugi dzień Forum (18 lipca), zorganizowany w Domu Mendelsohna przy u. Zyndrama z Maszkowic 2 w Olsztynie, rozpoczął pokaz radzieckich kronik zatytułowanych W legowisku bestii. Obraz przedstawiał przebieg operacji wojennych w Prusach Wschodnich z lat 1944-1945. Uzupełnieniem filmu były odczytane fragmenty wspomnień Lwa Kopielewa oraz relacje naocznych świadków wydarzeń powojennych: Haliny Brudzyńskiej, Alfonsa-Karla Domanowskiego, Piotra Halickiego, Władysława Kudyby oraz Lucii Müller. Świadkom historii swoich głosów użyczyli: Ariel Dołęgowski, Ewelina Jasińska i Agnieszka Kułakowska. Całość tej sekwencji FOR komentował wybitny germanista, Warmiak z urodzenia, prof. Hubert Orłowski
Kolejnym punktem FOR, był wykład prof. Marcina Zaremby pt. Co było przed i po „wielkiej trwodze”? Prelegent odniósł się w nim przede wszystkim do pierwszych lat po II wojnie światowej i skutków, jakie na budowanie nowego społeczeństwa miała powojenna rzeczywistość. Popołudniową część III FOR otworzyły spotkania z poetkami Anną Janko oraz Alicją Bykowską-Salczyńską, podczas których autorki odczytały uczestnikom fragmenty swoich utworów. Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny na temat: Co nam zostało z tych lat? Rok 1945 i jego skutki… z udziałem Anny Janko, prof. Ingi Iwasiów i Mariusza Sieniewicza. Rozmowę moderował prof. Sławomir Buryła. Kolejny wykład prof. Marcina Króla był próbą oceny 25 lat polskiej demokracji (Co zaniedbała III Rzeczpospolita? Próba diagnozy). Autor odniósł się m.in. krytycznie do transformacji ustrojowej Polski z początku lat 90-tych. W rozmowie na temat: Perspektywy: Nowe tożsamości regionalne/lokalne, prowadzonej przez dr. Jacka Poniedziałka w ramach cyklu Salon Mendelsohna, zaprezentowano praktyki budowania lokalnej tożsamości społeczeństwa na Śląsku oraz Warmii i Mazurach: Łukasz Galusek (Kraków), Tomasz Gliniecki (Elbląg), prof. Zbigniew Kadłubek (Katowice) i Ryszard Michalski (Olsztyn). FOR zakończył wieczorny wykład prof. Jerzego Stępnia pt. Polska i jej regiony: wizje uobywatelnienia jako główny nurt rozwoju społecznego, w którym odniósł się do założeń i celów reformy samorządowej.
Trzeciego dnia (19 lipca) uczestnicy FOR udali się do Węgajt niedaleko Jonkowa, gdzie wzięli udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach festiwalu Wioska Teatralna 2015. Najpierw Wacław Sobaszek w referacie Zwrotnik Warmia, o przyszłości Wioski Teatralnej , a następnie Erdmute Sobaszek w refleksji pt. Bycie tutaj, co to znaczy? wyjaśnili założenia i perspektywy festiwalu w kontekście animowania lokalnych praktyk kulturalnych. Natomiast Kazimierz Brakoniecki, podczas spotkania zatytułowanego: Zakład biograficzny i metafizyka miejsca. Literatura pokolenia lat 50. w obliczu przemian pamięci, tożsamości, miejsca na „ziemiach odzyskanych”, podzielił się z uczestnikami III FOR odkrywaniem geopoetyki. Ostatniemu dniu FOR towarzyszyła prezentacja 55. numeru czasopisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, którego redaktorką prowadzącą była Iwona Lizewska. Wizytę w Węgajtach i tym samym III FOR zakończył spektakl „Latent Men” białoruskiej grupy teatralnej Korniag Theatre.

III FOR ważne informacje:

Organizatorami III FOR były: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia, Fundacja Borussia, Narodowe Centrum Kultury. Partnerami, przy współpracy których zrealizowano przedsięwzięcie byli: Stowarzyszenie Węgajty, Muzeum Warmii i Mazur, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych. Wsparcia finansowego III FOR udzielili: Narodowe Centrum Kultury, Goethe-Institut, Urząd Miasta Olsztyna oraz Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie mec. Tomasz Kopoczyński. Natomiast patronatem medialnym Forum objęły: TVP Olsztyn, Gazeta Olsztyńska i Radio Olsztyn.

BACK